Pożyczka dla małych firm do 9000 zł:

Spłacasz w 30 dni bez żadnych kosztów

lub rozkładasz na 4-6 wygodnych rat!

POŻYCZKA DLA MOJEJ FIRMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 Cel Regulaminu

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej www.wyplatka.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Spółki treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§2 Postanowienia Ogólne

1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.wyplatka.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

§3 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:
1. Hasło – ciąg znaków numerycznych lub alfa-numerycznych ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika;
2. Profil – oznacza indywidualne konto internetowe założone na stronie www.wyplatka.pl przez Użytkownika;
3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
4. Rachunek Bankowy Użytkownika – oznacza rachunek bankowy, którego Użytkownik jest posiadaczem, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który, zgodnie z warunkami Umowy, Spółka jako pożyczkodawca przelewa kwotę pożyczki, w przypadku wyboru takiej formy wypłaty Pożyczki Ratalnej;
5. Umowa Pożyczki Ratalnej – oznacza umowę, na podstawie której, pożyczkodawca na wniosek pożyczkobiorcy zobowiązuje się do przekazania wnioskowanej przez pożyczkobiorcę kwoty pożyczki ratalnej, na zasadach określonych w Umowie Pożyczki Ratalnej;
6. Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.wyplatka.pl służących Użytkownikowi do korzystania z Usług;
7. Spółka – oznacza spółkę działającą pod firmą Nordbaltica Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751832, NIP: 7010873213, REGON: 381502261;
8. Usługa – usługa świadczona przez Spółkę drogą elektroniczną;
9. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
10. Użytkownik – przedsiębiorca korzystający z usług Serwisu w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§4 Zakres Usług

1. Spółka świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
a) Złożenie wniosku o Pożyczkę Ratalną,
b) Wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych.

§5 Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:
a) sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
b) przeglądarki internetowej Internet Explorer 8 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji),
c) JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści).
3. Do korzystania z Profilu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Profilu. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.
4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.
5. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.
6. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo i bez rejestracji.

§6 Utworzenie Profilu

1. W celu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, Użytkownik musi założyć w Serwisie Profil. Utworzenie Profilu następuje z chwilą wypełnienia wniosku o udzielenie pierwszej pożyczki ratalnej.
2. W celu utworzenia Profilu, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie www.wyplatka.pl.
3. Utworzenie Profilu może nastąpić również podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.
4. Do zakończenia zakładania Profilu niezbędna jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Upoważnienia do wystąpienia i działania przed biurami informacji gospodarczych na stronie serwisu www.wyplatka.pl.
5. Do zawarcia umowy o utworzenie Profilu dochodzi w momencie kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Zatwierdzam”. Umowa o utworzenie Profilu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Profilu ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Spółki podany w Regulaminie, e-mailem na adres [email protected] lub w innej formie.
7. Po utworzeniu Profilu, Użytkownik loguje się do swojego Profilu za pomocą Loginu i Hasła.
8. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Profilu, Loginu ani Hasła innym osobom.

§7 Weryfikacja tożsamości Użytkownika

1. W celu dokonania weryfikacji tożsamości i potwierdzenia rejestracji, Użytkownik dokonuje bezpośrednio z Rachunku Bankowego Użytkownika jednorazowego przelewu w kwocie 1 PLN, (słownie: jeden złoty) tytułem opłaty rejestracyjnej. Opłata ta jest niezwłocznie zwracana Użytkownikowi.
2. W celu zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej, Użytkownik udziela Spółce pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz Umowy Pożyczki Ratalnej.
3. Użytkownik ma możliwość złożenia wniosku o kolejną pożyczkę ratalną. W tym celu Użytkownik powinien wybrać odpowiednią opcję na stronie internetowej www.wyplatka.pl i wypełnić znajdujący się tam formularz.

§8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Spółka przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.
2. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności i zamieszczona w niej klauzula informacyjna.
4. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu w Serwisie uważa się za dokonane przez Użytkownika.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących jego historii operacji bankowych w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, w tym informacji dotyczących wpłat i wypłat z jego rachunku, jak również informacji dotyczących stanu oszczędności i innych informacji potrzebnych do określenia zdolności pożyczkowej.

§9 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
2. Reklamacje można składać:
a) drogą pisemną – osobiście w lokalu Spółki, obsługującym klientów, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, albo przesyłką pocztową na adres pocztowy Spółki: Nordbaltica Polska sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
b) ustnie – telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta albo osobiście do protokołu podczas wizyty w lokalu Spółki, obsługującym klientów, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
c) w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy [email protected].
3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Spółkę reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą trwałego nośnika. Na wniosek Użytkownika odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Spółka w informacji przekazywanej Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nieprzekraczający 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§10 Postanowienia końcowe

1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
2. O zmianie Regulaminu Spółka powiadamia Użytkowników na adres e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednią informacją. Zmieniony Regulamin jest również zamieszczany na stronie Serwisu.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.